Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Motioner från VTL 

Motion minska kostnader politiker, kultur- och fritidsnämnden o samhällsbyggnadsnämnden>>

Motion minska kostnader politiker, ej tjänstgörande>>

Motion stäng ner Ask>>

Motion Viadidakt>>

Motion VSR>>

Trafiksäkerhet i Läppe>>

Motion skolskjuts>>

Motion besparingar för att skapa resurser till skola och förskola>>

Motion frukt i skolan>>

Motion Baggetorpskola>>

Motion planändringar>>

Motion arbetskläder>>

Motion sammanträdestider>>

Motion ungdomssamordnare>>

Motion valresultat avspegla arvoderad tid>>

Motion prao>>

Motion demokrativerktyg>>

Motion Moder Jord>>

Motion nyval>>

Motion barnkonventionen i Vingåker>>

Motion kortfattade beslutsunderlag med konsekvensanalyser>>

Motion lokalanvändning Vidåkersskolan>>

Motion hastighetsdämpning Baggetorp>>

Motion tillagningskök Högsjö>>

Motion rastplats>>

Motion skolstart>>

Motion minskning politiska organisationen>>

Motion återinförande av dagbarnvårdare>>

Motion upphandling animaliska livsmedel>>

Motion flytta fritidsgården>>

Motion talarstolar>>

Säkerhet vid busshållplatser>>

Resursperson skolorna>>

Spara papper>>

Informationstavlor infarter>>

Cykelväg Baggetorp-Katrineholm>>

Vingåkersrum på Säfstaholmsslott>>

Vingåkersäpplet>>

Cykelväg Baggetorp-Sjögölet>>

Vingåkers slogan>>

Skolor
Vingåker har idag skolor såväl i centralorten som i småsamhällen runt om i kommunen. Med tanke på kommunens ekonomi och den framtida tillgången på barn måste antalet skolor ses över. Vi vill att översynen skall göras på sådant sätt att hela kommunen skall vara bra för barnfamiljerna. Det vill säga att man måste slå vakt om ytterskolorna som ju i många fall är en förutsättning för att barnfamiljer skall välja att bo utanför centralorten. 
Läs hela motionen>>

 

Utmanar rätt
Läs hela motionen>>

 

Hälsohus
Vingåkers nuvarande badhus börjar bli gammalt och kräver alltmer underhåll till betydande kostnader varje år. Vi tycker att det är viktigt att det finns ett bra badhus i Vingåker och vill därför att kommunen skall undersöka hur vi skall kunna bygga ett nytt badhus när det nuvarande tjänat ut. I samband med badhuset bör även andra verksamheter som t ex gym, serverig mm byggas. För att vi, som en liten kommun, skall kunna ha ett bra badhus krävs att vi redan nu klarar ut t ex hur länge det nuvarande badhuset kan behållas, var ett nytt badhus kan uppföras, vad det kommer att kosta, hur det skall finansieras mm.
Läs hela motionen>>

Trafik Läppe
Trafiksituationen i Läppe är under all kritik. Tung trafik rakt igenom samhället, trafik vilken som regel kör på tok för fort och dessutom dålig belysning och nära nog obefintliga gångbanor. Vägverket och kommunen måste ta sitt ansvar innan en allvarlig olycka inträffar.
Läs hela motionen>>

 

Trafik Baggetorp
I Baggetorp har man under många år kämpat för att få ner hastigheten på genomfartstrafiken. Det är många barn och vuxna som varje dag måste korsa den hårt trafikerade riksvägen som går genom samhället. Kommunen måste trycka på Vägverket för att få till stånd hastighetsdämpande åtgärder.
Läs hela motionen>>

 

Trafik Storgatan
Trafiksituationen på Storgatan trotsar all beskrivning. Samtidigt som gatans utformning inbjuder till höga hastigheter skall oskyddade trafikanter trängas med såväl personbilar som långtradare med livet som insats. Det måste till åtgärder som separerar cyklister och andra oskyddade trafikanter från bilarna och dessutom måste fartreducerande åtgärder vidtas.
Läs hela motionen>>

 

Hjärtstartare
Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar avsevärt för varje minut som går innan behandling insätts. Idag finns hjärtstartare som kan användas utan föregående utbildning. Tre sådana bör anskaffas och sättas upp på platser där mycket folk är i rörelse så att den som drabbas av ett hjärtstopp kan få omedelbar hjälp i väntan på ambulans. 
Läs hela motionen>>